“Google” Bethoweniň doglan gününiň 250 ýyllygyna bagyşlap onlaýn konsert berer.

Dünýäniň iň uly gözleg motory bolan “Google”meşhur kompozitorlaryň biri bolan Lýudwig wan Bethoweniň 250 ýaşyny bellemekligi ünsden düşürmedi. 2020-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Bethoweniň doglan gününiň…

View More “Google” Bethoweniň doglan gününiň 250 ýyllygyna bagyşlap onlaýn konsert berer.

Älemiň temperaturasynyň sowamagyň deregine gyzýandygy anyklanyldy.

Alymlar şu güne çenli älemiň temperaturasynyň kem-kemden peselýändigini aýdylýardy. Emma täze gözlegler munuň tersini görkezdi. Gözlegleriň netijesine görä, älem kosmosdaky sürtülme intensiwligi bilen gyzýar. Geçen…

View More Älemiň temperaturasynyň sowamagyň deregine gyzýandygy anyklanyldy.

Alymlar aýak ysyny ýok edýän nanotehnologiýa joraplaryny öndürdiler.

Alymlar islendik ugur boýunça täze açyşlaryny we gözleglerini  dowam etdirýärler. Köp adamlaryň garşylaşýan esasy meselesinden biri erbet yslar bolup durýar. Şeýle ýagdaýlaryň biri hem halanylmaýan…

View More Alymlar aýak ysyny ýok edýän nanotehnologiýa joraplaryny öndürdiler.