Ylma görä: Ilkinji duşuşygyň soňky bolmazlygy üçin ýerine ýetirmeli zatlar!

Ilkinji duşuşykda garşyňdaky tarapa nähili hereketler oňaýly täsir edýär? Ilkinji duşuşykda etmeli ýa-da etmeli däl hereketleriňizi biz bu makalada jemledik! Üns berip okaň! Ýörite siz…

View More Ylma görä: Ilkinji duşuşygyň soňky bolmazlygy üçin ýerine ýetirmeli zatlar!

Näme üçin “Mona Lisa” portreti öz çekilen ýurdunda däl-de Fransiýada sergilenýär?

Leonardo Da Winçiniň “Mona Lisa” portreti, ähli döwürleriň iň meşhur eserleriniň biridir. Meşhur alymlar we taryhçylar şeýle-de teoretikler bu suratyň köp syrynyň bardygy öňe sürülýär.…

View More Näme üçin “Mona Lisa” portreti öz çekilen ýurdunda däl-de Fransiýada sergilenýär?

Näme üçin siňekler erbet meýilnama düzýän ýaly ellerini yzygiderli biri-birine sürtýärler?

Siňekleriň bir ýere gonanlarynda öňdäki iki ellerini bir-birine sürtýändikleri hakda pikir eden bolsaňyz gerek. Aslynda bu ýagdaýyň dürli sebäpleri bar. Geliň, bu sebäpleri öwreneliň! Esasanam…

View More Näme üçin siňekler erbet meýilnama düzýän ýaly ellerini yzygiderli biri-birine sürtýärler?