,

Dünýäde bar bolan iň uly janly organizm haýsy?

Dünýäde bar bolan iň uly janly organizm ne äpet kit, ne-de äpet agaçdyr..
– Iň uly janly organizm “Armillaria ostoyae” atly kömelek görnüşidir. Bu kömelegiň tutýan meýdany has dogrusy göwrümi 965 gektar bolup durýar.

Başgaça aýdylanda, 9.650.000 m2.  Häzirki ösüş döwrüni hem hasaba alsak, kömelegiň ýaşy 2400 ýyllyk diýlip çaklanylýar.  Şeýle-de bolsa, alymlar bu kömelek görnüşiniň 8650 ýaşyndalygyny çaklaýarlar. 

“Armillaria ostoyae” kömelekleri rizomorf diýlip atlandyrylýan gurluşlary bilen biri-birine baglanýar we bir organizmi emele getirýärler.  Iň uly “Armillaria ostoyae” kömelegi ABŞ-nyň Oregon şatatynda ýerleşýän Gök daglarynda ýaşaýar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.