,

Ýer ýüzünde 5 sekuntlyk ​​kislorod ýok bolsa näme bolardy?

Ýaşaýşyň esasy özenini düzýän zatlaryň biri kislorod diýsek ýalňyşmarys. Emma pikir edip görüň bary-ýogy 5 sekuntlyk kislorod ýok bolsa onda näme bolardy? Nähili wakalary ýa-da hadysalary başdan geçirerdik?

“- Menä demimi 5 sekuntlyk saklap bilerin, meselesiz!” – diýýän bolsaňyz. Onda siz şu makalany doly okap diňeje 5 sekuntlyk kislorodyň ýok bolmagy netijesinde ýüze çykyp biljek     betbagtçylyklara göz ýetirersiňiz!

Adamyň ýaşamagy üçin iň möhüm element haýsy? Bu görnüşde soranymyzda birnäçe elementler kellä gelýär. Hatda ýekeje elementiň ýok bolmagy hem Ýer we ýaşaýyş üçin möhüm netijelere getirip biler. Elbetde, olaryň arasynda aýratyn bir element bar: Kislorod.

Geliň, onda 5 sekuntlyk kislorod ýok bolsa onda näme bolardy? – diýen soragy jogaplalyň!

  • 5 sekuntlap ​​dem alyp bilmezdik
  • Betondan gurulan desgalaryň hemmesi ýykylardy.
  • Metallar biri-biri bilen birleşerdi.
  • Günüň temperaturasy ähli zady ýakyp-ýandyrdy.
  • Adamlaryň gulak perdeleri ýarylardy.
  • Awtoulaglar hereket edip bilmejek ýagdaýa gelerdi.
  • Suw ýitip giderdi.
  • Ýeriň gabygy doly dargardy.
  • Iň esasy zat, adamzat heläkçilige uçrardy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.