,

“Pederime”  Dursun TEKÄÝEWA

Pederime

Seret, ýene güýz gelipdir,
Durnalar göçüpdir, kaka!
Akrabyň bol ýel-ýagmyry,
Sepini açypdyr, kaka!

Lybasy tylla zerewşan,
Sypaty misli bir jenan,
Güýz durşuna sahypkyran,
Nuruny saçypdyr, kaka!

Güýzde doglandyň senem,
Barkaň, bagtlydym neneň,
Ýoklugyňda günleň, ynan,
Mazasy gaçypdyr, kaka!

Indi niçe güýzleri men,
Sensiz garşy alýan kileň,
Öwütleriň tekgäm bolan,
Günlerim geçipdir, kaka!

Baý, otarardyk pelsepe,
Diýrdiň: «Göwün berme gepe»,
Ýaran bolup, haýra-nepe,
Arş sary uçupdyň, kaka!

Gel, uklamda düýşlerime,
Oý-pikirme, huşlaryma,
Ynha, buýra saçlaryma
Ak tozga gaçypdyr, kaka!

Seret, ýene güýz gelipdir,
Durnalar göçüpdir, kaka!
Iň bolmanda düýşümde bir
Göwnümi açyp dur, kaka!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *