,

Gün ulgamyndan başgada adamyň ýaşamagy ömri üçin amatly planetalar ýüze çykaryldy

Angliýanyň Kembrij uniwersitetiniň gözlegçileriniň anyklan “Hycean” diýip atlandyrýan planetalarynda okeanlar bilen gurşalan wodoroda baý atmosfera bar. Planetalaryň käbiri bir tarapdan hemişelik garaňky, käbiri bolsa ýagty.

Ýyldyzlara ýakyn bolansoň, ýaşaýşyň diňe garaňky tarapda mümkin bolup biljekdigi çaklanylýar.

Alymlar uzak wagtlap ýaşap boljak ýer ýaly beýleki planetalary yzarlaýardylar. Köplenç Ýer bilen deň ölçegde, massada, temperaturada we atmosfera düzümi bolan planetalary tapmaga synanyşdylar.

Maýsa AGAJANOWA,

D.Azady adyndaky TMDDI-niň
Iňlis dili we edebiýaty
fakultetiniň talyby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *