,

Dünýäniň iň kiçi 10 döwleti

Dünýä aslynda diýseň uly. Emma juda kiçi döwletler hem bar. Uçarlaryň kömegi bilen gysga wagtyň içinde gitmek isleýän dünýäniň islendik nokadyna ýetmek indi arzuw däl. Ömürboýy dyngysyz syýahat etseňizem, siz dünýäniň hemme ýerini görüp ýetişip bilmerisiňiz. Emma bar bolan juda kiçi döwletlere hiç hili ulagsyz pyýada birnäçe sagadyň dowamynda ähli ýerini aýlanyp görmek mümkin. Bu makalada dünýäniň ululygy barada däl-de, eýsem, ýaşaýan planetamyzda dünýäniň iň kiçi ýurtlary barada maglumat bereris. Geliň olary öwreneliň:

  • Malta
  • Maldiw adalary
  • Keramatly Kitts we Newis
  • Marşal adalary
  • Lihtenşteýn
  • San Marino
  • Tuwalu
  • Nauru
  • Monako
  • Watikan

Bu döwletleriň iň kiçisi aşakdan ýokarlygyna sanalýar. Dünýäniň iň kiçi döwleti bolsa Watikandyr. Onuň tutýan meýdany 0.44 kwadrat kilometrdir.

Aýsoltan BAÝRAMOWA,

D.Azady adyndaky
TMDDI-niň talyby.

Leave a Reply

Your email address will not be published.