,

“Sen gelmersiň…” Annamuhammet Kirşen

Sen gelmersiň…

Durmuşymyz tötänlikmi durşuna –
Säwlikmidir, söýgimizi har eden?
Ýa ykbalmy? Bir pursatlyk duşuryp,
Soňra, ömürboýy intizar eden…

Aram-aram bu giň jahan dar bolýar,
Ýürek ýuwdar agyrysyn, ynjanyň.
Besdir maňa bir ýerlerde bar bolsaň,
Nirede gezseň-de sag bolsun janyň!

Öten agşam seni gördüm düýşümde –
Ötüp barýaň, tutdurmaýaň, el bersem.
Şu güne çen garaşyplar düşündim,
Sen ertir hem, birigün hem gelmersiň.

Men-ä şonda geçen bolsam aýlanyp,
Ýa senem şol ýere gelmedik bolsaň –
Bolmasa-da bolmazdy bu aýralyk,
Biz şol gün sataşyp bilmedik bolsak…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *