,

Beýik Piramidalaryň 4500 ýyllyk syry ahyrsoňy çözüldi

Adamzadyň iň beýik eserlerinden biri hasaplanýan we syrlary köp jedelleriň temasy bolan Beýik Piramidanyň nähili gurlandygy baradaky soraga ahyrsoňy jogap berildi.

Piramidalary emele getirýän äpet daş bölekleriniň nädip daşalandygy baradaky sorag häzirki güne çenli alymlaryň ünsüni özüne çekip geldi. Ýakynda bu daşlary (bloklar) daşamak üçin ulanylan ulgamyň üsti açyldy.

Beýik Piramidalaryň nähili gurlandygy barada entek takyk subutnama ýok. Arheologlar bu ulgamyň galyndylaryny Müsüriň gündogar çölünde geçirilen arheologiki gazuw-agtaryş işlerinde  bu ýerden hünärmenler, uly bloklary daşamak üçin ýasalan ýörite usulyň üstünden bardylar. Ýagny piramidalary gurmak üçin öňki adamlar ýörite usuldan peýdalanypdyrlar. Ol usuly alymlar şeýle  düşündirýärler: “Müsürliler piramidalary gurmak üçin ýerden asmana ýokarlanyp gidýän ýörite gurluşdan peýdalanypdyrlar. Ol biziň häzir ulanýan liftlerimize meňzeş bolupdyr. Olar ýerden asmana ýokarlanyp gidýän gurluşlaryň kömegi bilen agyr daşlary itekläp ýokaryk çykaryp bilipdirler”.

Ogulgözel BAÝRAMOWA,

D.Azady adyndaky
TMDDI-niň talyby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *