,

Adam tarapyndan öndürilen plastmassa 10 milliard tonna ýetdi

ABŞ-nyň Energetika Maglumat Dolandyryş edarasy tarapyndan plastik galyndylaryň göwrümine we täsirine seredýän täze hasabatyna görä, adamlar şu güne çenli on milliard tonna plastmassa öndürdiler.

Hasabatda soňky 65 ýylda planetada plastmassa önümçiliginiň 18,300 göterim ýokarlanandygy aýdylsa-da, Daşky gurşaw boýunça gözleg gullugy öndürilen 10 milliard tonnanyň takmynan alty milliard tonnasynyň daşky gurşawy hapalaýandygyny aýtdy.

Mundan başga-da, gaýtadan işleýän senagatlar işlenmedik plastik galyndylaryň eksportyny çäklendirmek hapalanmagyň öňüni almak üçin möhümdigini belleýärler. Germaniýa, Belgiýa, Fransiýa we Italiýa ýaly ýurtlary plastik galyndylaryň eksportyny gadagan etmek we sarp edilýän plastmassa mukdaryny azaltmak bilen jogapkärçiligi öz üstüne almaga çagyrdy. Ýewropa Komissiýasynyň noýabr aýyna çenli plastik galyndylaryň eksportyny gadagan etmek baradaky teklipleri hödürlemegine garaşylýar.

Aýsoltan SOLTANMYRADOWA,

D.Azady adyndaky
TMDDI-niň talyby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *