,

KITAP: “MÄHIR ÇEŞME” Güýçmyrat Durdymyradow

Pedagogika ylymlarnyň kandidaty Güýçmyrat Durdymyradow hünäri boýunça filolog, iňlis dili mugallymy, terjimeçi. Ol häzirki wagtda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýa dilleri institutynyň terjimäniň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy hem-de institutyň doktorantydyr.

Güýçmyradyň “MÄHIR ÇEŞME” atly kitaby onuň esasy işi bolan mugallymçylyk hünäriniň daşyndan ömürboýy meşgullanyp gelen pişesiniň netijesinde dörän ýygyndysydyr. Döredijilik dünýäsiniň dürli taraplaryny öz içine alýan bu kitapdaky eserlerde durmuşyň dürli mowzuklaryna ýüzlenilýänligi, adam ykbalyna çynlakaý çemeleşilýänligi, gahrymanlarynyň geriminiň giňligi, oýlanyş derejeleriniň kämilligi, çeperçiligi jähetden talapgär okyjylarymyzyň göwnünden turar diýip tama edýäris.

Kitaby ýükläp alyň!

9 Replies to “KITAP: “MÄHIR ÇEŞME” Güýçmyrat Durdymyradow”

    1. Salam eger mümkin bolsa bize jaň ediň, awtoryň özüne aýtjak zatlaryňyzy ýetiresis! Habarlaşmak üçin tel. belgisi: +99361517100

  1. Mugallym goşgularnyzy okap otyryn, juda manyly goşgular! Yüklap aldym! Suratçy mugallym men)) İşimizem wasp edip yazyp berayseniz…!!

    1. Salam, gök hatyň üstüne basyň we biraz garaşyň kitap açylar. Sag tarapda ýüklemek üçin ýörite belgi durandyr. Şoňa basyň

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *