,

Alymlaryň pikiriçe, adamlar 500 ýyldan hem uzak ýaşap bilerler


Adam ömri boýunça gözleg geçirýän alymlar, Ewolýusiýa mehanizmini bozanymyzda adamlar 500 ýyldan gowrak ýaşap bilerler diýýärler.

Adamyň ortaça ömrüniň geçmişde 30-40 ýyl aralygyndadygyny bilýäris, ýöne adamlaryň günsaýyn ösmegi bilen ortaça ömrüň dowamlylygy 65-80 ýaşa çenli ýokarlandy. Bu ugurda gözleg geçirýän alymlar adamyň ömrüniň 500 ýyldan hem geçip biljekdigini aýdýarlar.

Alymlaryň pikiriçe, häzirki wagtda adamlaryň durmuşyny deňleşdirýän we birden köp nesliň dünýäsini has çalt üpjün edýän ewolýusiýa mehanizmi, adamyň ömrüni 65-80 ýaş aralygyndadyr öýdýär, ýöne bu mehanizm bozulsa, adamyň ömri hasda uzak bolup biler. Alymlar bu mehanizmi döwmegiň uzak däldigini we tehnologiýa ýaşaýyş şertlerini kesgitläniňde bu mehanizmiň bozuljakdygyny aýdýarlar.

Elbetde, teoretiki taýdan adamyň ömrüni uzaltmak mümkin bolsa-da, älemdäki hemme zat çäklidir we her nesliň ýaşamagy üçin belli bir çeşmeler bardyr. Emma hemme zadyň belli bir wagtynyň barlygyny belläp geçsek hiç kim beýle uzak wagtlap uly kynçylyklarda ýaşamak islemez we adam ömrüniň uzalmagy bilen dünýämiz has köp ilatly ýere öwrüler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.