,

Russiýa global internet birikmesini kesdi

Internet tarapyndan açylan täze gapylar gündelik durmuşymyzy diýseň ýeňilleşdirýär. Aramyzda müňlerçe kilometr bar bolsa-da, dürli ýurtlardaky adamlar bilen maglumat alyşmaga mümkinçilik berýän internet soňky döwürde howpsuzlyk meselelerine ýygy-ýygydan duş gelýär. Web sahypalaryna hüjüm edilmegi ýa-da şahsy maglumatlaryň ogurlanmagy we satylmagy ýaly wakalary gündelik durmuşda eşidýändiris we görýändiris.

Russiýa hem şu pursatda öz çäreleri görmek isledi. Şeýlelikde, Putin tutuş ýurduň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek üçin Russiýanyň ýerli interneti üstünde işleýär. Bu internedi barlamak üçin Putin ýurduň global internet birikmesini kesdi.

Russiýa 15-nji iýun we 15-nji iýul aralygynda üstünde işlenilen ýerli interneti synagdan geçirdi. Internetiň näderejede ygtybarlydygyna düşünmek üçin geçirilen synaglar gaty oňyn netijeleri berdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.