,

Jahyllyk düwürtiklerine degişli peýdaly maglumatlar

Tämizleýji serişdeler:

 • aýrybaşga (indiwidual) polotense;
 • ýagly deri üçin niýetlenen tämizleýji serişdeler;
 • bakteriýalara garşy ýörite sabyn;
 • düzümi ýagsyz losýon;
 • çyglandyryjy krem;
 • deri öýjükleriniň gysylmagyny üpjün edýän ýapgylar;
 • ultramelewşe şöhlelerini geçirmeýän süzgüçli (filtr) gözellik serişdeleri.

Witaminler:

 • Testosterona duýgurlygy peseldýän B8 witamini;
 • Ýokançlara garşy göreşmäge ýardamly C witamini;
 • Ýara yzynyň galmagynyň öňüni almaga kömek edýän E witamini;
 • Aşgazan-içege ulgamynyň işini sazlaşdyrýan dermanlar.

Iýmitler:

 • sarymsak, sogan, ter gök otlar; miweler, gök önümler; turşy süýt we gatyk önümleri.

Ulanmak gadagan edilýän zatlar, zyýanly endikler:

 • bakteriýa garşy täsirli sabynlardan beýleki sabynlar (deriniň goraglylygyny gowşadýar, ýag mäzlerini has işjeňleşdirýär);
 • ýagly kremler (öýjükleri dykýar);
 • düzüminde ýag, wazelin, lanolin saklaýan kremler;
 • skrab (deri gatlaklaryna çuň aralaşýan tämizleýji serişde);
 • sürtgüç, çotga;
 • süýji nygmatlar, kofe, kakao, hoşboýlyklar;
 • burny dyrmalamak, maňlaýy, eňegi sypalamak, ýüzüňe el degirmek endikleri;
 • kosmetiki serişdeleri ýüzüňden ýuwup aýyrman ýatmak endigi;
 • düwürtijekleri sykmak endigi.

Meňzeş makalalar:
Jahyllyk düwürtikleri üçin dermanlyk taýýarlanylşy

Leave a Reply

Your email address will not be published.