,

NAZAR ÝAGŞYMÄMMEDOW

Lukmançylyk ylymyndan ussat Aganazar Töräýewiç Ýagşymämmedow (Nazar Töre) manyly ömrüni inçekesel diýilen çylşyrymly hem-de bejergisi uzaga çekýän kesel bilen kesellän näsaglary bu ýowuz dertden saplamak ýaly jogapkärli hem hormatly işe sarp etdi. Çeper döredijilikde Nazar Töre lakam-tahallusy bilen çykyş edýän lukman özüniň näme üçin bu käri saýlap alanlygy dogrusynda “ÖÝKENE SYRYGAN GÖZÝAŞLAR” poemasynda öz halypasy, meşhur Türkmen hirurgy, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor hem Magtymgulyşynas-edebiýatçy Çary Nazarowiç Nazarowy hem hatyralap, çeper sözüň hem-de obrazlaryň üsti bilen örän täsirli gürreň berýär. Nazar Töräniň beýleki liriki goşgulary hem okan okyjylary biparh goýmasa gerek.

Tahyr bolup, derýalarda ýüzer men,
Perhat bolup, dag-daşlary gazar men,
Öň Mejnundym, indi aşyk Nazar men,
Barlygymy saňa aýdasym gelýär.

Bolan waka esasynda ýazylan poemalar ýygyndysy (üstüne basyň we diňläň):

ADAM WE IT

IT WEPASY

ÖÝKENE SYRYGAN GÖZÝAŞLAR

“SAŇA AÝDASYM GELÝÄR”/Goşgular

One Reply to “NAZAR ÝAGŞYMÄMMEDOW”

  1. Ençe agyr hassalary bejeren,
    Ençeme lukmana halypa bolan,
    Alla gursagyňa keramat beren,
    Ussat, şahyr lukman Nazar Töre sen!

Leave a Reply

Your email address will not be published.