,

Beýik Biribaryň jomartlygy..

78 ýaşly bir adam näsaglap hassahana eltilýär.
Hassanyň ýagdaýyny gowulaşdyrmak üçin gerekli lukmançylyk ýardamlary edilýär we netijede ýaşuly adam 24 sagat kislorod berlip ýatanyndan soň özüni has gowy duýup başlaýar.

Ýagdaýynyň gowulaşandygyny gören lukmanlar, ýaşuly adama 2 günläp kislorodda ýatandygy üçin 2000 TL töweregi töleg tölemelidigini aýdýarlar. Ýaşuly adam aglamaga başlaýar.

Adamyň ýagdaýyny gören bolan lukmanlar:

– “Aglamaň we alada etmäň, siz bu tölegi bölekleýin esasda hem töläp bilersiňiz” diýýärler.

Ol adam:

– “Gürrüň pul hakda däl, men ony nagt hem tölärin. Ýöne esasy zat, siz diňe 24 sagat kislorod bereniňiz üçin menden 2000 TL töleg tölemegimi aýtdyňyz. Emma men 78 ýyllap kislorod beren, Beýik Biribara bolan bergimi nädip tölärin, şuny bilemok…” diýipdir.

Dem alýan bolsaň, Hudaýa şükür et! Gör, Beýik Biribar adamzada nähili jomartlyk eçilýär.

(Türk dilinden terjime edildi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.