,

SUW, OT, AHLAK

      Suw, ot we ahlak dostluk gurupdyrlar; gezelenç edýärkäler bir-birlerine haýran galmaga başlapdyrlar. Suwa sorapdyrlar: “Ýitäýseň seni nädip taparys?”

  –   Suw: “Nirede bir şyrryldy, eşitseňiz, men şol ýerdedirin”.

     Oda,”Seni ýitiräýsek näme ederis?”

   –  Ot: “Bir duman gören ýeriňizde men hem bardyryn”.

Nobat ahlaga gelende, ol şeýle jogap beripdir.

– “Meni bir ýitiräýseňiz, gaýtadan hiç hili tapmarsyňyz”

Leave a Reply

Your email address will not be published.