,

Synagda göçürmegiň netijesi

Günorta Afrika döwletleriniň birindäki ýokary okuw jaýynyň gapysynda ýazylan ýazgy:

Bir döwleti ýok etmek üçin atom bombasy ýa-da güýçli raketa ýaraglary gerek däldir.
Munuň üçin, ylym-bilime ünsi gowşatmak we synaglarda göçürmäge ýol bermek ýeterlikdir.

Munuň netijesinde:

  • Hassalar lukmanlaryň elinde jan berer.
  • Binalar gurluşykçylaryň elinde wagty ýykylar.
  • Pullar ekonomistleriň elinde ýitirim bolar.
  • Adalat hukukçylaryň elinde ýok bolar.
  • Adamçylyk dindarlaryň elinde öler!..

Leave a Reply

Your email address will not be published.