,

Garpamyk barada

1867-nji ýylda edebiýaty öwreniji A.N.Afanasýew Garpamygy Aýazbabanyň agtyjagydygy barada öz ylmy işinde ýazypdyr. Şol ylmy işden täsirlenip eser döreden rus ýazyjysy A.N.Ostrowskiý erteki ýazdy. Ol erteki 1882-nji ýylda sahnalaşdyryldy we bu sahna eseri Garpamygy dünýä tanatdy. Şondan soň Aýazbaba Täze ýyl gijesi Garpamygyda öz ýany bilen alyp gidýär. 1898-nji ýylda belli suratkeş M.A.Wrubel Garpamygyň keşbini ilkinji bolup kagyza geçirdi. A.N.Ostrowskiniň “Garpamyk” ertekisinde: “Perzentsiz garryja baba we mama tukatlykdan ýaňa gyşyň ilkinji garyndan özlerine gurjak ýasanýarlar. Birden gurjak janlanyp, hereket edip başlaýar. Muňa garrylar biçak hoş bolýarlar.” Gardan ýasalanlygy üçin hem “Garpamyk” ady gelip çykypdyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published.