,

Menzil e-gazeti

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Milli Liderimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda sanly ulgama geçmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Biz hem şu zatlary göz öňünde tutup Bilgirje portalynyň poçtasyna gelýän ýollanmalara we hatlara jogap edip Menzil elektron goşundysyny döretmekligi makul bildik.

Menzil e-gazeti 2,5 (MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *