,

Täze ýyl oýlanmalary

Täze ýylda 12 aýlap kesellemezligiňi, 52 hepdäniň dowamynda şähdiň açyk bolmagyny, 365 günüň bagtyýar pursatlar bilen püre-pürlenmegini, 8760 sagadyň üstünlige beslenmegini, 525600 minudyň söýgi bilen geçmegini, 31536000 sekunt saňa ýakymly pursatlaryň ýar bolmagyny arzuw edýärin.

(28. 365×24=8760; 8760×60=525600; 525600×60=31536000)

(29.↑+ 24; 1440; 86400; 366×24=8784; 8784×60=527040; 527040×60=31622400)

  • Bägüller diňe ýürege düşnükli bolan dilde söýgi hakynda söhbet edýärler. Olar bu şirin söhbetlerini Täze ýylda-da dowam etdirsinler!
  • Her bir Täze ýyl ykbalyň saňa beren peşgeşidir.
  • Täze ýylda başga wagtda köplenç amala aşmajak arzuwlaryňam hasyl bolýar. Munuň şeýledigine göz ýetirmek üçin, çaga bolup göräýmeli.

Leave a Reply

Your email address will not be published.