,

Kengurunyň jübüsi barmy?

Kenguru diýseň oňat haýwan. Eger haýwanat bagynda görenleriňiz bar bolsa kengurunyň garnynda torbasynyň barlygyny görensiňiz. Eýsem bu torba näme maksatlaýyn? Geliň muny öwreneliň!

Hakykatdan hem kengurularyň garnynda torba bar. Ol torba diňe ene kengurularda bolýar. Onuň sebäbi hem çagalaryny saklamak üçin. Kenguru çagalary doglanyndandan soň tä 2-3 ýaşaýança ol ýerde ulalýarlar. Çagalar bu ýerde ene süýdüni emip ulalýarlar.

Bulardan başgada kenguru bu torbany özüniň iýýän zatlaryny saklamak üçin hem ulanýar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.