,

Bu gün “Halkara terjime güni”

30-njy sentýabrda terjimeçileriň hünär baýramçylygy bolan Halkara terjime güni bellenilýär.
Halkara terjime güni resmi taýdan 1991-nji ýylda, Halkara terjimeçiler Federasiýasy tarapyndan döredildi.
Halkara terjime gününiň maksady, senet we sungat hökmünde terjimäniň, Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasyndaky maksatlaryna we ýörelgelerine ýetmekde, haklary has-da ýakynlaşdyrmakda gepleşikleri, özara düşünişmegi we hyzmatdaşlygy ösdürmekde, ösüşi we parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmekde möhüm rol oýnaýar.
Her ýyl Halkara terjime gününiň çäginde geçirilýän çäreler belli bir mowzuga bagyşlanýar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *