,

Peýdaly maslahatlar

  • Gyzgyn saja kamfor ýagy damdyrlan otagda çybyn-çirkeý durmaýar.
  • Çyban çakan ýerine çaý sodasy garylan suw (bir käse suwa ýarty çaý çemçesi) çalynsa gijemeýär. Soda derek limon suwuny hem ulanmak bolýar.
  • Soganyň ýa-da atgulagyň suwy ary çakan ýerine çalynsa gijemeýär, çişmeýär.
  • Ary çakan ýere çeýnelen petruşka ýapylsa-da haýry kän. Ol agyryny-da derrew aýyrýar.
  • Siňekler öýden geçýän parran şemaldan gorkýarlar. Olary öýden çykarmak üçin gapydyr penjireleri garşylyklaýyn açyp, 10-15 minut goýmak ýeterlikdir.
  • Penjiräniň çarçuwalaryny sirkä öllenen esgi bilen süpürseňiz, siňekler ol ýere barmaz.
  • Garynjalar pomidoryň, limonyň ýapragynyň ysyny halamaýar. Garynjalaryň ýöreýän ýoluna şolaryň birini goýsaňyz, olar dargar.
  • Gönden tikilen sumkalar iki kesilen sogan bilen örän gowy arassalanýar.
  • Güýe narpyzyň ysyna çydamaýar.
  • Düýrlenip goýlan ýa-da asylgy halylaryň çöwre ýüzünden nebite öllenen esgi bilen süpürseň

Leave a Reply

Your email address will not be published.