,

“Söýjekmi” Bilbil Öwezowa

Söýjekmi

Aglasam gam çeksem durmuş ýolunda,
Gelip gözden akan ýaşym syljakmy?
Gamlanamda bolup meniñ ýanymda,
Ýylgyramda ýylgyrjakmy güljekmi?

Asmanymy örtse gara bulutlar,
Ýaz gidip asmandan seçilse garlar,
Bütinleý unutsa ýakyn-ýaranlar,
Asmanymda Güneş bolup dogjakmy?

Söz berýäňmi? Söýgi sözlerim diýsem,
Gorarmyň bir ömür, sen deýin söýsem,
Señ mähriňden artyk bagt barmy eýsem?
Bütin ömür sylajakmy, söýjekmi?

Ýekesiränimde berermiñ eliň?
Men diýip urarmy mydam ýüregiñ?
Ejizlände seni söýen ýüregim,
Gussa-şatlygyňy deň paýlaşjakmy?

Eger bir gün señ törüňi bezesem,
Saña çyn şatlygy, çyn bagty bersem,
Ýagşy-ýaman günde ýanyñda bolsam,
Men bilen özüñi bagtly duýjakmy?

Alada, hysyrdy ýadatsa käte,
Kynçylyk, şowsuzlyk bolaýsa ýa-da,
Ýadawlygmy aýyryp bir salymda,
Söýgi sözleň bilen söýgülejekmi?

One Reply to ““Söýjekmi” Bilbil Öwezowa”

  1. Bilbil Öwezowa saña durmuşdada döredijiligindede ustunlik arzuw edyan şular yaly gosgularyn sany kop bolsun😉😉😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.