,

Diňe hyýar hakynda

 • Hyýar ter we duzlanan görnüşde iýmit üçin ulanylýar.
 • Hyýaryň mekany Hindistan hasaplanýar.
 • Hyýaryň ýetişmegi üçin 40-60 gün gerek. Hyýar ýylylygy köp talap edýär.
 • Biziň güneşli ýurdumyzda hyýaryň käbir görnüşleri 30-40 günde, giç ýetişýän görnüşleri 55-60 günde gülleýär.
 • Hyýaryň pazyllarynyň ösmegi netijesinde täze güller emele gelýär. Hyýar köp hasylly bolup, her gektardan 40 tonna çenli hasyl almak bolýar.
 • Hristofor Kolumb özüniň suw giňişliginde dowam eden syýahatlarynda ýoldaşlaryny dürli kesellerden goramak maksady bilen ter we duzlanan hyýary ýanyndan goýmandyr.
 • Gadymy Gresiýada tebipler hyýaryň gyzgyny peseldiji häsiýetini anyklapdyrlar. Aşpezler öz hökümdarlaryna naharyň ýany bilen hyýardan edilen işdäaçary beripdirler.
 • Hyýar näçe ter bolsa, şonça-da süýji bolýar. Ol diňe iýmit üçin däl-de, ýüzüňe ýapgy etmekde hem giňden ulanylýar. Hyýaryň gabygyny ýüzüňe ýapgy etseň, ol ýüzüňi Güne ýanmakdan goraýar, ýüzüňdäki ýakallary aýyrýar, menekleri aýyrýar, agardýar.
 • Hyýarda A, C, we P witaminleri bar.
 • Ukrainanyň Nežin şäherinde hyýar ýadygärligi bar.
 • Öňler hyýaryň has köp hasylly bolmagy üçin onuň ekilen ýeriniň golaýgyna balarynyň öňüni getirip goýupňdyrlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.