,

Deňsizlikler | Matematika

Deňsizliklerdäki mysal işleniş deňlemelere çalymdaş bolup durýar. Emma deňsizliklerdäki käbir aýratynlary bilmek zerurdyr. Mysal üçin deňsizligiň iki tarapyny hem minus sana köpeltsek, onda deňsizlik belgisini ters öwürmeli bolarys. Şu we beýlekiler barada gysgaça durlyp geçildi. Geljekde, ýönekeýden kyna gidýän birnäçe mysallar işläp görkezmek meýilleşdirilýär.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *