,

USB maglumat göterijisi barada

USB maglumat göterijileri işlerimizde köp peýdalanýarys. Bary-ýogy onlarça ýyl taryhynyň bardygyna garamazdan, olaryň kompýuterlerden başlap, köp tehniki enjamlarda ýeri bar.

USB maglumat göterijisine başgaça fleşka hem diýilýär. (USB maglumat göterijisini) 1984-nji ýylda häzir meşhur bolan “Toşiba” kompaniýasynda zähmet çekýän Fudzi Masuoka oýlap tapýar. (4 ýyldan soň dükanlarda arzyly ýeri eýeleýär.)

Fudzi Masuoka

USB maglumat göterijisi köpçülige ýaranlygy üçin, “Intel” sanyny köpeltmekligi “Toşiba” haýyş bilen ýüz tutdy. Şondan soň has köpelip başlapdyr. USB maglumat göterijisine “fleşka” adyny goýan hem Masuoka hasaplanýar. Kiçijikligine garamazdan gaty köp maglumatlary ýatda saklap we ykjam bolanlygy üçin adamlar ýanynda aňsatlyk bilen arkaýyn göterip bilýärler.  Käbir şereketler USB maglumat göterijilerini  dürli şekillerde köpçülige ýetirýärler. Köke görnüşinde, ýa bolmasa gök önümler görnüşinde satyn almak mümkin.

Iň kiçisi  –  32 megabaýt;  Iň ulusy  –  256 gegabaýt; Mundan başgada 1, 2, 4, 8, 16, 32 gegabaýtlyklary bardyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *