,

Sanjymy kim oýlap tapdyka?

Sanjymlaryň ilkinjisi 1822-1895-nji ýyllarda ýaşap geçen fransuz alymy Luis Paster oýlap tapýar hem-de guduz it ýaran kiçijek bir gyzjagazy halas etmek üçin ony ulanmaga mejbur bolýar. Şeýlelik bilen, gyzjagaz halas bolýar. Okuwçy döwürleri gelejekde beýik alym bolup ýetişjekdigini aňladýan hiç hili alamaty bolmadyk Luis Paster ilki bilen sungata höwes edipdir. 19 ýaşa ýetende ylym bilen meşgullanyp başlapdyr hem-de meşhur alym bolup ýetişipdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.